logo antonik
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
ANTONIKOPTYK.PL

Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.). Regulamin niniejszy jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem serwisu internetowego https://antonikoptyk.pl, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

Słowniczek:

Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy sprzedający Produkty na odległość za pośrednictwem Internetu, w tym za pośrednictwem serwisów internetowych;

Strona produktowa – strona w serwisie internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu;

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej (w tym zakupu Produktu) niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sprzedawcy podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową.

Produkt – obiekt znajdujące się w asortymencie na Stronie produktowej, w szczególności oprawki korekcyjne, okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, soczewki kontaktowe i pozostałe akcesoria (etui, szmatki, płyny do czyszczenia, płyny do soczewek) 

Sklep internetowy prowadzony jest przez  PH Optyk Jolanta Antonik z siedzibą w Pszczynie przy ul. Bolesława Chrobrego 1 wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr 1288/90, NIP: 6380006258, REGON: 003556459  jako ,,Sprzedawca”).

Ze Sprzedawcą Klient może kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: antonik@antonikoptyk.pl, telefonicznie: 509970261  lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej https://antonikoptyk.pl/kontakt, a także pisemnie na adres:

Zakład optyczny Jolanta Antonik ul. Bolesława Chrobrego 1, 43-200 Pszczyna 

I. Postanowienia ogólne

1.1  Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień na Produkty dostępne w  Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia  Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

1.2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż Produktów aktualnie znajdujących się w asortymencie oraz umożliwienie Klientowi składania ofert na Produkty umieszczone na Stronach produktowych Sklepu. Składanie ofert możliwe jest poprzez złożenie zamówienia w serwisie dla zarejestrowanych użytkowników serwisu lub dla podmiotów niezarejestrowanych, po uprzednim prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia, w tym podanie adresu dostawy, danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT (imię, nazwisko, firma, adres zamieszkania, NIP) wybranego sposobu płatności oraz wybranie zamawianego Produktu.

1.3. Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

1.4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym ofertę jako kupującym a Sprzedawcą.

1.5. Każdy Klient dokonujący zakupu Produktów oferowanych przez Sklep jest obowiązany zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.

 II. Warunki techniczne składania zamówień

2.1. Warunkiem technicznym korzystania z funkcjonalności Sklepu jest posiadanie poprawnie działającego urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu oraz aktualnego, czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

2.2. Do korzystania ze strony https://antonikoptyk.pl, w tym przeglądania asortymentu strony oraz składania zamówień na Produkty, niezbędny jest:

  1. a) komputer lub urządzenie podobne z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  2. b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  3. c) włączona obsługa Cookies i Java Script.

2.3. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury składania zamówienia.

2.4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Sprzedawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. W takim przypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta.

III. Rejestracja

3.1. Sprzedawca może umożliwić rejestrację użytkowników w serwisie internetowym.

3.2. W celu rejestracji w Sklepie należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres, adres e-mail (jest loginem do Sklepu), hasło, zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

3.3. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego są nieodpłatne.

3.4. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

3.5. Usunięcie konta Klienta ze Sklepu odbywa się poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej z prośbą o usunięcie konta na adres antonik@antonikoptyk.pl

3.6. Rejestracja konta nie jest wymagana do dokonania zamówienia w Sklepie, jednakże Sprzedawca może wprowadzać określone promocje i konkursy dla zarejestrowanych Klientów.

IV. Zamówienia

4.1. Informacje o dostępnym asortymencie w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

4.2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane w di robocze od 9:00-17:00.

4.3. W celu złożenia zamówienia przy pomocy formularza znajdującego się na stronie internetowej należy: wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia znajdujący się na Stronie produktowej, wybrać kolor oraz ilość zamawianych sztuk. Następnie należy kliknąć przycisk ,,dodaj do koszyka”, wybrać formę dostawy zamawianego Produktu, uzupełnić formularz zamówienia, wybrać formę płatności za zamawiany Produkt, zaakceptować regulamin sklepu, potwierdzić zamówienie poprzez kliknięcie przycisku ,,zamawiam i płacę”, dopisać w polu UWAGI inne istotne informacje. Przez kliknięcie przycisku ,,zamawiam i płacę” Klient składa zamówienie.

4.4. Każde zamówienie zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę poprzez przysłanie do Klienta dokumentu potwierdzającego cenę i warunki zakupu. Potwierdzenie zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta.

4.5. Wysłane przez Sprzedawcę potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

4.6. W przypadku niedostępności Produktów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sprzedawca zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty złożenia zamówienia. W takim przypadku Klient ma prawo zadecydować, czy wyraża zgodę na realizację zamówienia w okresie zaproponowanym przez Sprzedawcę czy od umowy odstępuje. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi wpłaconą przez niego kwotę w związku z zawarciem umowy. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Powyższe postanowienia w żaden sposób nie ograniczają możliwości skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w Dziale VII Regulaminu.

4.7. Zamówienie jest dostarczone, według wyboru Klienta: za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poprzez odbiór osobisty w siedzibie firmy po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru.

 V. Cena produktów oraz formy płatności

5.1. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena zawiera podatek VAT (23%) i nie obejmuje kosztów dostawy.

5.2. Dostawa Produktu odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Informacje o kosztach dostawy dostępne są na Stronie produktowej.

5.3. Koszty dostawy zostaną dodane do ceny w zależności od zamówionego Produktu i wyboru Klienta co do sposobu dostawy, przy składaniu zamówienia.

5.4. Przed dokonaniem zamówienia Klinowi wskazana będzie łączna kwota jaką będzie musiał uiścić w związku z dokonaniem zamówienia wraz z wszelkimi kosztami dodatkowymi, w tym kosztami dostawy.

5.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

5.6. Płatność za zamówione produkty może nastąpić w następujących formach :

  1. a) przelewu elektronicznego w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep – realizacja zamówienia wykonania operacji od operatora płatności;
  2. b) przelewu bankowego – realizacja zamówienia w takim wypadku rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy, przy czym Klient powinien dokonać wpłaty w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia w Sklepie, pod rygorem pozostawienia zamówienia bez rozpatrzenia i zwrotu ewentualnie wpłaconych środków.

5.7. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie przelewem elektronicznym w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

5.8. W przypadku braku dokonania płatności w formie przelewu elektronicznego, w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep bezpośrednio po złożeniu zamówienia i odesłaniu Klienta przez serwis na stronę internetową podmiotu realizującego płatność umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą.

5.9. Wysłanie produktu nastąpi w czasie określonym w potwierdzeniu zamówienia, jednak nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty zawarcia umowy, przy czym wydanie Produktu uzależnione jest od dokonania płatności przez Klienta. O wszelkich przeszkodach wpływających na czas realizacji zamówienia Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie na podany przez niego adres poczty elektronicznej. W wypadku, gdyby wydanie Produktu miało nastąpić w terminie dłuższym niż 30 dni, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. W takim wypadku strony mogą ustalić nowy termin realizacji lub Konsument może od umowy odstąpić.

VI. Procedura rozpatrywania reklamacji

6.1 Klient ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia jego wydania lub gdy usługa jest świadczona za pośrednictwem Sklepu Internetowego w sposób wadliwy.
6.2 Klient składa reklamację w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: Zakład Optyczny Jolanta Antonik ul.Bolesława Chrobrego 1 43-200 Pszczyna, podając dokładnie swoje dane, dane reklamowanego towaru, datę wydania towaru, datę stwierdzenia wady oraz opisując szczegółowo istotę wady. Klient na wyżej wymieniony adres dostarcza również reklamowany Towar.
6.3 Sprzedawca zajmie stanowisko w sprawie reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację i wskaże, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub poinformuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

7.1 Klientowi, będącemu konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
7.2 Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje:
a) w stosunku do usług i produktów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (min. szkła optyczne przygotowane na indywidualne zamówienie).
b) gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c) gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (min. płyn do soczewek);
d) gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
7.3 W celu skorzystania z prawa, o którym mowa w pkt. 6.1 Klient powinien w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy, złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie i wysyłać je na adres: Zakład Optyczny Jolanta Antonik ul. Bolesława Chrobrego 1, 43-200 Pszczyna
7.4 Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
7.5 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7.6 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
7.7 Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
7.8 Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru na adres: Zakład Optyczny Jolanta Antonik ul. Bolesława Chrobrego 1 43-200 Pszczyna niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
7.9 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.10 Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VIII. Zwrot należności

8.1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sprzedawcę do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sprzedawcy, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 14 dni. Sprzedawca może jednak wstrzymać zwrot płatności do czasu przedstawienia przez Klienta potwierdzenia wysłania zwrotnego Produktu.

8.2 Zwrot płatności dokonanych kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.

8.3 Zwrot płatności dokonanych przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na rachunek bankowy, który wskaże Klient po wezwaniu go do przesłania numeru tego rachunku bankowego. W braku takiej możliwości zwrot należności nastąpi przekazem pocztowym.

8.4 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

IX. Ochrona danych osobowych

9.1 Administratorem Danych Osobowych jest Sprzedawca. Przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę odbywa się wyłącznie w celu realizacji umowy, chyba że Klient złoży dodatkowe oświadczenie. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sprzedawcę. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

9.2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

9.3. Klient Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

9.4. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu informowania Klienta o nowych Produktach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie. 

X. Postanowienia końcowe

10.1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.

10.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

10.3. Spory wynikłe pomiędzy Klientem i Sprzedawcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

10.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumentów.

10.5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2018 r.

10.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie naruszają prawa nabytych Klientów.

 

 

Start typing and press Enter to search

Koszyk